« BJMK | Tavas izaugsmes spārni

NVO FONDS 2021
PROJEKTS “MUZIKĀLIE PILSOŅI: SOCIĀLI ATBILDĪGA JAUNIEŠU KOPIENA JELGAVĀ”
Nr. 2021.LV/NVOF/MIC/053/03

Biedrība “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” ar Sabiedrības Integrācijas fonda atbalstu 2021.gadā  no  01.02.  2021. līdz  31.10.2021. īsteno  “Muzikālie  pilsoņi:  sociāli  atbildīga jauniešu  kopiena Jelgavā”.  Projekts  īstenots  programmā  NVO  fonds,darbības  virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”.

Projekta virsmērķi:

 • Sabiedrības  aktivitāte  un  iesaistīšanās  sabiedrībai  būtisku  problēmu  risināšanā  ar mērķi  stiprināt Satversmē  noteiktās demokrātiskās  vērtības  un  cilvēktiesību ievērošanu Latvijā un/vai veicināt sociālo atbildību kopienā;
 • Veicinātsabiedrības izpratnipar pilsonisko līdzdalību un līdzdarbības veidiem.

Projekta mērķi:

 • Sociālās atstumtības riskam pakļauto un cittautību jauniešu veiksmīga iekļaušanās sabiedrībā;
 • Sabiedriski aktīvo jauniešu aizbraukšana uz ārzemēm;
 • Kritiskās domāšanas trūkums un savu tiesību un iespēju neapzināšanās;
 • Katram savu individuālo iespēju apzināšanās: t.i. veidot izpratni, ka visos procesos arī katra viena cilvēka ieguldījums var veidot izmaiņas.

Projekta apakšmērķi:

 • Stiprinātsadarbību starp bērniem un jauniešiem ar dažādām sociālajām iespējām un etnisko piederību, kā arī veicināt dažādu paaudžu savstarpējo izpratni.
 • Veidot motivējošu, uz attīstību vērstu vidi un pasākumus gan sociālās atstumtības riskagrupā  esošiem  jauniešiem,  gan  sabiedriski  aktīvajiem,  tādējādi  veicinot piederības sajūtu Latvijai.
 • Veidot mērķa grupai izpratni par savām tiesībām; veicināt kritisko domāšanu.
 • Veicināt mērķa grupu iesaistīšanos NVO un brīvprātīgajā darbā;
 • Mērķtiecīgi stiprināt arī pašas organizācijas kapacitāti darbā ar jauniešu mērķauditoriju.

Kopsavillkums:

Īstenosim  mūsu  mērķa  grupai  saistošu  pasākumu  kopumu,  kas  vērsts  uz  sabiedrības saliedētību un piederības sajūtas Latvijai veicināšanu.

Norises laiks no 01.02.2021.–31.10.2021., Jelgava un apkārtne

Īstenotie pasākumi ir specifiski mūsu darbības un mērķa grupas interesēm.

Plānotie pasākumi ir:

 • Projekta vadība;
 • 3 online radošās atbalsta pārraides Covid-19 laikā sociālās atstumtības riskam pakļautām personām–armūzikas lektoriem.
 • 5 improvizācijas teātra darbnīcas par kritiskās domāšanas un pilsoniskuma tēmām.
 • 1 brīvdabas festivāls, kurā bērni un jaunieši paši spēlē dzīvo mūziku un darbojas kritiskās  domāšanas,  bērnu  tiesību  un  pienākumu,  kā  arī  saliedēšanās  un  sporta darbnīcās.
 • 1brīvprātīgā  darba  talkas  ar  mērķi  saliedēt  kopienu  un  veikt  ieguldījumu  vides sakopšanā;
 • 4labdarības koncerti, kur dalībnieki paši lemj, kādas būs to norises vietas un kādai auditorijai koncerti tiks veltīti;
 • Publicitāte un izvērtēšana.

Projekta mērķa grupas

Plānotais dalībnieku skaits

Biedrībai “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” piederoši bērni un jaunieši, biedri (t.sk.sociālajiem šķēršļiem pakļautie) 70
Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada jaunieši (t.sk.sociālās atstumtības riskam pakļautie, sabiedriski mazaktīvie, krievvalodīgie bērni un jaunieši) 30
Sociālās aprūpes centru iedzīvotāji 150

Projekts veidots kā pasākumu kopums, kas vērsts uz saliedētu un pilsoniski aktīvu jauniešu kopienas veidošanu Jelgavā un tās apkaimē. Nozīmīgākā mērķa grupa projekta realizēšanas laikā ir bērni un jaunieši no Jelgavas un apkārtnes ar dažādām sociālajām iespējām, un projekta galvenais uzvedums ir parādīt šiem bērniem un jauniešiem, kādas ir iespējas iesaistīties pilsoniskajos procesos un kādi no tā ir iespējamie ieguvumi viņiem pašiem un pārējai sabiedrībai.

Liela uzmanība projekta gaitā tika pievērsta jauniešu sociālās atstumtības riskiem, piederības sajūtas Latvijai stiprināšanai un kritiskās domāšanas veicināšanai. Arī starppaaudžu saliedētība ir būtisks šī projekta aspekts, tāpēc projekta īstenošanas gaitā pievērsām jauniešu uzmanību tam, ko viņi var mācīties no saviem vecākiem un vecvecākiem, un aicinām arī pieaugušos ieklausīties jauniešos un sadarboties.

Projekta gaitā notika dažādi uz kopienas saliedēšanu vērsti pasākumi – radošās pārraidas ar mūziķiem, improvizācijas teātra darbnīcas, brīvprātīgā darba talkas, labdarības koncerti un festivāls. Visa projekta gaita tika piemērota un koordinēta, vadoties pēc valstī esošās situācijas sakarā ar vīrusa izplatību un noteiktajiem ierobežojumiem par cilvēku pulcēšanos un pasākumu norisi.

Pirmais pasākumu kopums norisinājās martā. Trīs radoša satura atbalsta pārraides tiešsaistē – “Radošais izolators”. „Radošā izolatora” uzdevums bija un ir iedvesmot jauniešus, sniegt padomus kā saglabāt motivāciju muzicēt arī vienatnē, un atcerēties, ka arī pandēmijas apstākļos joprojām pastāv mažora skaņkārta! 5. martā grupas “Citi zēni” dalībnieki, vienmēr dzīves priecīgais duets – Toms Kagainis un Krišjānis Ozols, 12.martā mūziķi – Ervīns Ramiņš un Mārcis Vasiļevskis no grupas “Laime Pilnīga”, 26.martā radošajā pārraidē bija Madara Murņikova ar skatuves vārdu Múr.

Otrā aktivitāte bija 5 Improvizācijas teātra nodarbības, satiekoties jauniešiem klātienē, nomainot Zoom nodarbības pret nodarbībām parkā!. Mērķis šajās nodarbībās bija atjaunot jauniešu spēju komunicēt klātienē, radošā veidā vairot izpratni par pilsoniskajām vērtībām, iedvesmot, saliedēties esot distancē, iejusties dažādos tēlos, raisot izpratni par dažādām situācijām un personu grupām, kā arī izprast kritiskās domāšanas nepieciešamību, paskatoties uz šo tēmu caur improvizācijas teātra metodēm.

Viens no nozīmīgākajiem projekta pasākumiem bija brīvdabas festivāls 12. jūnijā – „Nodod stafeti mūzikā” Svētē, „Līgotnēs”, kurā visas dienas garumā skanēja dzīvā mūzika, ko izpildīja gan BJMK aktīvie jaunieši, gan citi muzikālie jaunieši no Jelgavas apkaimes. Festivāla laikā risinājās arī dažādas izglītojošas aktivitātes, radošās darbnīcas par kritisko domāšanu, bērnu tiesībām un pienākumiem, neformālās izglītības metodēm un improvizācijas teātra aktivitātes. Bija arī aktīvā sadaļa – saliedēšanās sporta spēles, radošā rokdarbu telts, u.c. bērniem un jauniešiem interesējošas lietas.

Pēc radošām un muzikālām aktivitātēm sekos brīvprātīgā darba talka. Kopīgi sakopsim BJMK apkārtni Jelgavas vecpilsētā.

Projekta gaitā, laikā līdz 31.10.2021., notiks arī 4 labdarības koncerti, kurus organizes kā koncertus ar mobilu skatuvi, pārvietojot visu skaņu tehniku piekabē, ko vilks kvadracikls. Dosimies pie auditorijas, kam šis laiks ir jāpavada ārstniecības un rehabilitācijas iestādēs. Pieturoties pie tradīcijas koncerti tiks rīkoti ārā un pašiem dalībniekiem pie reizes būs iespēja doties no viena koncerta uz nākamo ar velosipēdiem, tādējādi gan popularizējot projektu, gan zaļu dzīvesveidu, gan pilsonisku un sabiedrisku aktivitāti.

Projektu noslēgsim ar izvērtējuma anketām!
ProjektaNovērtējumaAnketas.pdf

Projekta “Muzikālie pilsoņi: sociāli atbildīga jauniešu kopiena Jelgavā” realizētājorganizācija ir Biedrība „Bērnu un jauniešu mūzikas klubs”, kas jau 15 gadus aktīvi darbojas Jelgavā, veicinot bērnu un jauniešu interesi un aizraušanos ar mūziku kā kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas veidu. BJMK līdz šim realizējis dažādus projektus, kas saistīti ar jauniešu aktivitāti, integrāciju, iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī kuplinājis Jelgavas muzikālo dzīvi ikdienā!

Saites uz resursiem par projekta “Muzikālie pilsoņi” gaitu:

Biedrības Preses Relīzes:

informacija-presei-bjmk-2021.pdf
presei-muzikala-veloture.docx

Biedrības mājaslapā:

http://bjmk.lv/radosais-izolators-ar-muziki-mur/
http://bjmk.lv/radosias-izolators-ar-ervinu-raminu-un-marci-vasilevski/
http://bjmk.lv/biedriba-bernu-un-jauniesu-muzikas-klubs-bjmk-sak-projekta-muzikalie-pilsoni-sociali-atbildiga-jauniesu-kopiena-jelgava-istenosanu/

Biedrības Facebook lapā:

https://www.facebook.com/bjmkrokskola/photos/a.1889891544655002/2760895970887884/
https://www.facebook.com/bjmkrokskola/videos/379062009727205
https://www.facebook.com/bjmkrokskola/videos/393869858353489
https://www.facebook.com/bjmkrokskola/photos/a.1608392862804873/2738382919805856/
https://www.facebook.com/bjmkrokskola/photos/a.1608392862804873/2729175147393300
https://www.facebook.com/watch/?v=338097467629938
https://www.facebook.com/bjmkrokskola/photos/a.2563774730600010/2723479464629535/
https://www.facebook.com/bjmkrokskola/photos/a.2563774730600010/2879892852321528/
https://www.facebook.com/bjmkrokskola/photos/pcb.2888771404767006/2888768198100660/
https://www.facebook.com/watch/?v=396314538872628&ref=sharing

Organizācijas IG kontā:

https://www.instagram.com/p/CQN9KtfpbZS/
https://www.instagram.com/p/CQN83w3pE7U/
https://www.instagram.com/p/CPXqbyxJQd1/
https://www.instagram.com/p/CO2OzWBp6b5/
https://www.instagram.com/p/CN-klBvpd6j/
https://www.instagram.com/p/CM5E_scpWFD/
https://www.instagram.com/p/CM5Ek2RpMut/
https://www.instagram.com/p/CMuJWgDp40k/
https://www.instagram.com/p/CMM0emdJdff/
https://www.instagram.com/p/CMC9d0HpfwI/
https://www.instagram.com/p/CL3vhgqJW3-/

CITI RESURSI:

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinu-arhivs/bjmk-sak-jaunu-projektu-un-tiessaistes-tiksanas-ar-muzikiem/
https://www.parmuziku.lv/muzikas-zinas/latvija/bernu-un-jauniesu-muzikas-klubs-bjmk-sak-projekta-muzikalie-pilsoni-sociali-atbildiga-jauniesu-kopie-8882

PUBLIKĀCIJAS PRESĒ:

https://news.lv/Zemgales_Zinas/2021/03/04/jelgavas-muzikalie-pilsoni?related=yes
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/jelgavas-muzikalie-pilsoni-256075
https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jauniesi-sestdien-dosies-muzikala-veloture-pa-pilsetu/
http://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/bjmk-jauniesi-sestdien-dosies-muzikala-veloture-pa-jelgavu-261370

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas
piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par šī raksta saturu atbild biedrība “Bērnu un
jauniešu mūzikas klubs”.

Brīvdabas sakopšanas talka 2021.gada augustā, biedrības BJMK brīvdabas aktivitāšu vietā.


#NVOFONDS2021