« BJMK | Tavas izaugsmes spārni

NVO FONDS 2020
PROJEKTS “MŪZIKA VIENO SABIEDRĪBU”
Nr.2020.LV/NVOF/MIC/02812

Biedrība “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” ar Sabiedrības Integrācijas fonda atbalstu 2020.gadā no 01.05. 2020. Līdz 31.10.2020. īsteno projektu „Mūzika vieno sabiedrību”. Projekts īstenots programmā NVO fonds, darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”.

Projekta virsmērķi:

 • iedzīvotāju savstarpējās uzticēšanās un sadarbības starp dažādām sabiedrības grupām, uzticēšanās valstij un ticības spējai ietekmēt lēmumus pieaugums;
 • piederības sajūtas Latvijas valstij paaugstināšana.

Projekta mērķi:

 • Sociālās atstumtības riskam pakļauto un cittautību jauniešu veiksmīga iekļaušanās sabiedrībā;
 • Sabiedriski aktīvo jauniešu aizbraukšana uz ārzemēm;
 • Kritiskās domāšanas trūkums un savu tiesību un iespēju neapzināšanās.

Projekta apakšmērķi:

 • Stiprināt  sadarbību starp bērniem un jauniešiem ar dažādām sociālajām iespējām un etnisko piederību, kā arī veicināt dažādu paaudžu savstarpējo izpratni.
 • Veidot motivējošu, uz attīstību vērstu vidi un pasākumus gan sociālās atstumtības riska grupā esošiem jauniešiem, gan sabiedriski aktīvajiem, tādējādi veicinot piederības sajūtu Latvijai.
 • Veidot mērķa grupai izpratni par savām tiesībām; veicināt kritisko domāšanu.
 • Veicināt mērķa grupu iesaistīšanos NVO un brīvprātīgajā darbā.

Kopsavilkums:  

Īstenosim mūsu mērķa grupai saistošu pasākumu kopumu, kas vērsts uz sabiedrības saliedētību un piederības sajūtas Latvijai veicināšanu.

Norises laiks no 01.03.2020.- 31.10.2020., Jelgava un apkārtne

Īstenotie pasākumi ir specifiski mūsu darbības un mērķa grupas interesēm.

Plānotie pasākumi ir:

 • projekta vadība;
 • 1 lekcija- diskusija par pilsonisko sabiedrību un demokrātijas vērtībām kā projekta ievads; trīs labdarības koncerti, kuros dalībnieki paši lemj, kādam mērķim koncerts tiks veltīts;
 • 2 brīvprātīgā darba talkas ar mērķi saliedēt kopienu un veikt ieguldījumu vides sakopšanā; 
 • 1 brīvdabas festivāls, kurā bērni un jaunieši paši spēlē dzīvo mūziku un darbojas kritiskās domāšanas, bērnu tiesību un pienākumu, kā arī saliedēšanās un sporta darbnīcās.
 • Publicitāte un izvērtēšana.

Projekta mērķa grupas

Plānotais dalībnieku skaits

Biedrībai “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” piederoši bērni un jaunieši, biedri (t.sk.sociālajiem šķēršļiem pakļautie) 70
Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada jaunieši (t.sk.sociālās atstumtības riskam pakļautie, sabiedriski mazaktīvie, krievvalodīgie bērni un jaunieši) 10
Pieaugušie un seniori

15

Projektā piedalījās arī vismaz 200 netiešās mērķa grupas dalībnieki.

Projekts veidots kā pasākumu kopums, kas vērsts uz saliedētu un pilsoniski aktīvu jauniešu kopienas veidošanu Jelgavā un tās apkaimē. Nozīmīgākā mērķa grupa projekta realizēšanas laikā ir bērni un jaunieši no Jelgavas ar dažādām sociālajām iespējām, un projekta galvenais uzvedums ir parādīt šiem bērniem un jauniešiem, kādas ir iespējas iesaistīties pilsoniskajos procesos un kādi no tā ir iespējamie ieguvumi viņiem pašiem un pārējai sabiedrībai.

Liela uzmanība projekta gaitā tika pievērsta jauniešu sociālās atstumtības riskiem, piederības sajūtas Latvijai stiprināšanai un kritiskās domāšanas veicināšanai. Arī starppaaudžu saliedētība ir būtisks šī projekta aspekts, tāpēc projekta īstenošanas gaitā pievērsīsim jauniešu uzmanību tam, ko viņi var mācīties no saviem vecākiem un vecvecākiem, un aicināsim arī pieaugušos ieklausīties jauniešos un sadarboties.

Projekta gaitā notika dažādi uz kopienas saliedēšanu vērsti pasākumi – brīvprātīgā darba talkas, labdarības koncerti, lekcijas un festivāls. Visa projekta gaita tiks piemērota un koordinēta, vadoties pēc valstī esošās situācijas sakarā ar vīrusa izplatību un noteiktajiem ierobežojumiem par cilvēku pulcēšanos un pasākumu norisi.

Pirmais pasākums notika 2. jūnijā, kad brīvprātīgā darba talkā kopīgi sakopām BJMK apkārtni Jelgavas vecpilsētā. Ņemot vērā esošos ierobežojumus vīrusa izplatības dēļ, šai talkai bija iepriekš jāpiesakās, aizpildot anketu. Otrā līdzīga talka notika augusta beigās.

Viens no nozīmīgākajiem projekta pasākumiem bija brīvdabas festivāls Svētē, „Līgotnēs”, kurā visas dienas garumā skanēja dzīvā mūzika, ko izpildīja  gan BJMK aktīvie jaunieši, gan citi muzikālie jaunieši no Jelgavas apkaimes. Festivāla laikā risinājās arī dažādas izglītojošas aktivitātes, radošās darbnīcas par kritisko domāšanu, bērnu tiesībām un pienākumiem, neformālās izglītības metodēm. Bija arī aktīvā sadaļa – saliedēšanās sporta spēles, radošā rokdarbu telts, u.c. bērniem un jauniešiem interesējošas lietas.

Projekta gaitā, laikā līdz 31.10.2020., notika arī 3 labdarības koncerti, kurus organizējām kā koncertus ar mobilu skatuvi, pārvietojot visu skaņu tehniku piekabē, ko vilka kvadracikls. Devāmies pie auditorijas, kam šis laiks bija jāpavada ārstniecības un rehabilitācijas iestādēs. Ievērojot Covid apdraudējumu, laba doma bija koncertus rīkot ārā un pašiem dalībniekiem pie reizes piedāvāt doties no viena koncerta uz nākamo ar velosipēdiem, tādējādi gan popularizējot projektu, gan zaļu dzīvesveidu, gan pilsonisku un sabiedrisku akivitāti.

Projektu noslēdzām ar izvērtējuma anketām, kas parādīja dalībnieku ieguvumus un pieredzi. Diemžēl  ierobežojumu dēļ izpalika dalībnieku atkārtota tikšanās klātienē, bet galvenais bija gūt atgriezenisko saiti par projektiem, kas izdevās.

ŠEIT ANONĪMS ANKETU APKOPOJUMS:

IzvērtējumaAnketuApkopojums.pdf

Projekta „Mūzika vieno sabiedrību” realizētājorganizācija ir Biedrība „Bērnu un jauniešu mūzikas klubs”, kas jau 15 gadus aktīvi darbojas Jelgavā, veicinot bērnu un jauniešu interesi un aizraušanos ar mūziku kā kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas veidu. BJMK līdz šim realizējis dažādus projektus, kas saistīti ar jauniešu aktivitāti, integrāciju, iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī kuplinājis Jelgavas muzikālo dzīvi ikdienā!

Saites uz resursiem par projekta “Mūzika vieno sabiedrību” gaitu:

BIEDRĪBAS PRESES RELĪZES:

Informacija presei_SIF_2020 gatavs.pdf
Informacija presei_3-koncerti.pdf

Biedrības mājaslapā:

http://bjmk.lv/projekta-muzika-vieno-sabiedribu-jauniesi-sniegs-neparastus-labdaribas-koncertus/
http://bjmk.lv/ta-mums-gaja-bjmk-festivala-nr-5/
http://bjmk.lv/talka-talka-talka/
http://bjmk.lv/biedriba-bernu-un-jauniesu-muzikas-klubs-bjmk-sak-istenot-projektu-muzika-vieno-sabiedribu/
http://bjmk.lv/ar-pozitivam-dalibnieku-atzinam-nosledzas-projekts-muzika-vieno-sabiedribu/

Biedrības Facebook lapā:

https://www.facebook.com/bjmkrokskola/posts/2511588385818645
https://www.facebook.com/bjmkrokskola/posts/2493898830920934
https://www.facebook.com/bjmkrokskola/posts/2625341714443311
https://www.facebook.com/bjmkrokskola/posts/2608840386093444
https://www.facebook.com/bjmkrokskola/posts/2603611899949626
https://www.facebook.com/bjmkrokskola/posts/2563774810600002
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=bjmkrokskola&set=a.2504899883154162
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=bjmkrokskola&set=a.2524560851188065
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2608840386093444&id=1608362616141231
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=bjmkrokskola&set=a.2608840326093450

Organizācijas IG kontā:

https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODY4ODcxODM1MDE4MTcw?igshid=1bba024n7drcq
https://www.instagram.com/p/CGXV6woJBW_/?igshid=1ln4fdem43se3
https://www.instagram.com/p/CBSgwhFJ3EX/?igshid=1hnrsvpqmlocz
https://www.instagram.com/p/CBSgwhFJ3EX/?igshid=1hnrsvpqmlocz
https://www.instagram.com/p/CBS9pntp_Wm/?igshid=1c4cmlmyeg8gp
https://www.instagram.com/p/CBTBCrKp41R/?igshid=1hqppj7wr2wgh
https://www.instagram.com/p/CEB0AokJfr0/?igshid=3nmykpf38ged

CITI RESURSI:

https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/projekta-muzika-vieno-sabiedribu-sniegs-neparastus-labdaribas-koncertus
https://www.zz.lv/kultura-un-izklaide/projekta-muzika-vieno-sabiedribu-jelgava-sniegs-labdaribas-koncertus-252193
http://www.jelgavniekiem.lv/?l=168&act=4&art=49188&lnk_src=popular

PUBLIKĀCIJAS PRESĒ:

ZemgalesZiņasOktobris.pdf
ZemgalesZiņasMaijs.pdf

SIŽETS PAR PROJEKTU LTV1 RAIDĪJUMĀ “PROVINCE” (daļa no raidījuma)

https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/199921/province-rokskola

 • Raidījumā izmantots arī projekta publicitātes koordinatores Santas Bušas video materiāls par labdarības koncerttūri.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par šī raksta saturu atbild biedrība “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs”.

#NVOFONDS2020